Now showing items 1-4 of 4

  • Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 1 năm 2017 

   Viện Thông tin Khoa học Xã hội (Hà Nội, 2017)
   1. Vốn văn hóa với tư cách là một nguồn lực nội sinh cho phát triển đất nước/ Trần Thị An. Tr. 3 – 12. 2. Biểu tượng – Khởi sinh của văn hóa/ Nguyễn Tiến Dũng, Hoàng Thị Minh Tâm. Tr. 13 – 20. 3. Những vấn đề xã hội Việt ...
  • Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 2 năm 2017 

   Viện Thông tin Khoa học Xã hội (Hà Nội, 2017)
   1. Việt Nam trong chỉ số thành bại của các quốc gia 2005-2016/ Hồ Sĩ Quý. Tr. 3 – 11. 2. Pháp thiền Trần Nhân Tông và những thông điệp ngoại giao cho hậu thế/ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Tr. 12 – 18. 3. Chủ tịch Hồ Chí Minh với ...
  • Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 3 năm 2017 

   Viện Thông tin Khoa học Xã hội (Hà Nội, 2017)
   1. Nghèo đa chiều: Cách tiếp cận và vận dụng trong thực tiễn Việt Nam/ Đặng Nguyên Anh, Trần Nguyệt Minh Thu. Tr. 3 – 13. 2. Những thay đổi trong chính sách giảm nghèo của Việt Nam/ Phạm Ngọc Hòa. Tr. 14 – 20. 3. Bất bình ...
  • Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 4 năm 2017 

   Viện Thông tin Khoa học Xã hội (Hà Nội, 2017)
   1. Lý thuyết hệ thống xã hội và một vài gợi ý trong đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam/ Đỗ Văn Quân. Tr. 3 – 8. 2. Chất lượng nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn – Tiếp cận từ lý thuyết hệ thống xã hội/ Hà Việt Hùng. ...