Users of this system, can login to view this document.

Login

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person.

Thông Tư Liên Tịch Số 45/2001/TTLT/BTC-BKHCNMT Hướng Dẫn Một Số Chế Độ Chi Tiêu Đối Với Các Nhiệm Vụ Khoa Học Và Công Nghệ

This email address is used for sending the document.