Users of this system, can login to view this document.

Login

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person.

Việt Nam Tham Vấn Cộng Đồng Về Dự Thảo Chiến Lược Toàn Diện Về Tăng Trưởng Và Xóa Đói Giảm Nghèo Của Việt Nam 2002. Tập III: Báo Cáo Từ Sáu Địa Bàn Tham Vấn Ý Kiến Của Cộng Đồng Về Chiến Lược Giảm Nghèo

This email address is used for sending the document.