Now showing items 1-20 of 65

  • Hướng dẫn công tác cải tiến hệ thống HD 12 

   Phòng Quản lý khoa học và đảm bảo chất lượng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Hướng dẫn này quy định thống nhất cách thức tiến hành cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng trong toàn trường Đại học Dân lập Hải Phòng. Quy trình bao gồm 1 biểu mẫu HD12-B01.
  • Quy định kiểm soát sự không phù hợp QC 04 

   Phòng Quản lý khoa học và đảm bảo chất lượng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Tài liệu này quy định cách phân loại, xử lý và kiểm soát sự không phù hợp trong các dịch vụ đào tạo và phục vụ đào tạo của nhà trường.Quy trình bao gồm 3 biểu mẫu: QC04-B01, QC04-B02 và QC04-B03.
  • Chính sách chất lượng 

   Phòng Quản lý khoa học và đảm bảo chất lượng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Nhằm cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực có chất lượng.
  • Quy định hành động khắc phục và phòng ngừa QC 05 

   Phòng Quản lý khoa học và đảm bảo chất lượng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Tài liệu này quy định phương pháp thống nhất và nhất quán cho các hành động khắc phục và phòng ngừa nhằm loại bỏ các nguyên nhân gây ra sự không phù hợp hiện có và tiềm ẩn. Biểu mẫu đi kèm QC05-B01.
  • Quy định công tác tuyển sinh QC 08 

   Phòng Đào tạo đại học và sau đại học (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Giúp Hội đồng tuyển sinh có cơ sở quản lý và chỉ đạo công tác tuyển sinh hiệu quả, nghiêm túc, theo đúng các quy định chung. Giúp cán bộ, giảng viên được phân công tham gia công tác tuyển sinh hiểu nhiệm vụ, trách nhiệm, ...
  • Hướng dẫn công tác cấp bằng tốt nghiệp HD 03 

   Phòng Đào tạo đại học và sau đại học (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Giúp cho Hiệu trưởng chỉ đạo theo đúng quy chế văn bằng tốt nghiệp. Giúp cho các đơn vị và các cá nhân tham gia vào công tác cấp phát, quản lý văn bằng tốt nghiệp. Quy trình gồm 7 biểu mẫu từ HD03-B01 đến HD03-B07.
  • Quy định công tác quản lý giảng viên thỉnh giảng QC 10 

   Phòng Đào tạo đại học và sau đại học (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Giúp cho Hiệu trưởng có cơ sở chỉ đạo công tác giảng dạy của giảng viên thỉnh giảng và Phòng đào tạo Đại học và Sau đại học, Khoa/Bộ môn theo dõi, quản lý quá trình giảng dạy của giảng viên thỉnh giảng. Đi kèm 2 biểu mẫu ...
  • Hướng dẫn công tác thư viện HD 07 

   Trung tâm Thông tin - Thư viện (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Giúp Hiệu trưởng có cơ sở chỉ đạo công tác thư viện có hiệu quả nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Giúp cho cán bộ thư viện nắm được quy trình phục vụ, nhiệm vụ, quyền hạn trong công việc được giao. Quy trình bao ...
  • Hướng dẫn công tác nâng lương HD 09 

   Phòng Tổ chức hành chính (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Giúp cho cán bộ, giảng viên, nhân viên hiểu rõ công việc, quy trình thực hiện để nâng cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên cải tiến hợp lý hoá công việc phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Quy trình gồm 10 biểu ...
  • Hướng dẫn công tác bảo vệ HD 13 

   Ban Bảo vệ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Giúp cho Hiệu trưởng có cơ sở chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh, trật tự và quản lý tài sản trong trường có hiệu quả. Quy trình gồm 4 biểu mẫu từ HD13-B01 đến HD13-B04.
  • Quy định thiết kế chương trình đào tạo QC 06 

   Phòng Đào tạo đại học và sau đại học (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Giúp các cán bộ được phân công xây dựng chương trình nắm được công việc và trình tự công việc phải làm. Quy trình kèm theo 4 biểu mẫu QC06 từ B01 đến B04.
  • Hướng dẫn công tác tốt nghiệp HD 02 

   Phòng Đào tạo đại học và sau đại học (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Giúp cho Hiệu trưởng và lãnh đạo nhà trường điều hành công tác tốt nghiệp theo đúng các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhà trường đã ban hành. Quy trình bao gồm 26 biểu mẫu từ HD02-B01 đến HD02-B26.
  • Quy định quan hệ với khách hàng QC 12 

   Phòng Quản lý khoa học và đảm bảo chất lượng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Tài liệu này quy định thống nhất cách thức thu nhận, xử lý thông tin phản ánh từ khách hàng và các biện pháp nhằm nâng cao sự thoả mãn của khách hàng. Bao gồm 2 biểu mẫu QC12-B01 và QC12-B02.
  • Hướng dẫn công tác chăm sóc sức khỏe HD 14 

   Phòng Y tế (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Giúp cán bộ Y tế và các đơn vị, cá nhân có liên quan nắm được các nội dung trong công tác chăm sóc sức khoẻ để cùng phối hợp thực hiện. Quy trình bao gồm 12 biểu mẫu từ HD14-B01 đến HD14-B12.
  • Hướng dẫn công tác kế toán, tài vụ HD 11 

   Phòng Kế hoạch - tài chính (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Giúp chủ tài khoản nắm được tình hình hoạt động tài chính của trường để có cơ sở chỉ đạo, điều hành các hoạt động của trường. Quy trình bao gồm 5 biểu mẫu từ HD11-B01 đến HD11-B05.
  • Sổ tay chất lượng 

   Phòng Quản lý khoa học và đảm bảo chất lượng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Sổ tay chất lượng bao gồm: hệ thống quản lý chất lượng, trách nhiệm lãnh đạo, quản lý nguồn lực, quá trình đào tạo.
  • Hướng dẫn công tác quản lý, mua sắm, sửa chữa trang thiết bị và phương tiện làm việc HD 10 

   Phòng Tổ chức hành chính (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Giúp cho Lãnh đạo nhà trường có cơ sở chỉ đạo về công tác xây dựng, cải tạo và sửa chữa cơ sở vật chất quản lý và sử dụng có hiệu quả trang thiết bị, phương tiện làm việc. Quy trình bao gồm 12 biểu mẫu từ HD10-B01 đến HD10-B12.
  • Quy định công tác đánh giá nội bộ QC 03 

   Phòng Quản lý khoa học và đảm bảo chất lượng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Tài liệu này quy định cách thức xem xét Hệ thống Quản lý chất lượng của Nhà trường có phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Đi kèm quy trình này bao gồm 3 biểu mẫu: QC03-B01; QC03-B02 và QC03-B03.
  • Hướng dẫn công tác thi đua - khen thưởng HD 16 

   Phòng Tổ chức hành chính (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Giúp Hội đồng Thi Đua - Khen thưởng chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng. Giúp cho các đơn vị, cá nhân nắm vững quy trình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Quy trình bao gồm 9 biểu mẫu từ ...
  • Hướng dẫn công tác thi đua - khen thưởng HD 16 

   Phòng Tổ chức hành chính (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Giúp Hội đồng Thi Đua - Khen thưởng chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng. Giúp cho các đơn vị, cá nhân nắm vững quy trình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.