Now showing items 1-1 of 1

    • Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng của VNPT Hải Phòng 

      Nguyễn, Thanh Huỳnh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
      Đề tài nghiên cứu gồm các nội dung sau: Chương 1: Cơ sở lý thuyết về quản lý chất lượng và chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng. Chương 2: Thực trạng chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại VNPT Hải Phòng. Chương 3: ...