Now showing items 1-1 of 1

    • Hoàn thiện tổ chức kế toán vốn tại công ty cổ phần Đầu tư Sao Đỏ 

      Vũ, Hồng Trang (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018)
      Đề tài nghiên cứu gồm các nội dung sau: Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền. Chương 2: Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần Đầu tư Sao Đỏ. Chương 3: Một số ...