Now showing items 1-1 of 1

    • Hoàn hiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty Cổ phần Bảo An 

      Nguyễn, Thị Ngọc Hương (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016)
      Đề tài nghiên cứu gồm 3 chương. Chương 1: Những vấn đề cơ bản về công tác kế toán hàng hóa trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chương 2: Thực trạng công tác kế toán hàng hóa tại Công ty Cổ phần Bảo An. Chương 3: Một số ý kiến ...