Now showing items 1-1 of 1

    • Hạch toán kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty In Báo Hải Phòng 

      Lương Thị Nga; Lương, Thị Nga (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
      Khóa luận gồm những nội dung sau. Chương I: Những vấn đề lý luận chung Công tác kế toán Nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất. Chương II: Tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty In ...