Now showing items 1-1 of 1

    • Lập dự án tiền khả thi mở cửa hàng bán đồ chơi thông minh cho trẻ em 

      Bùi Huy Quang; Bùi, Huy Quang (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
      Bài khóa luận gồm 3 phần chính: Chương I: Cơ sở lý luận chung về dự án đầu tư. Chương II: Giới thiệu về Công ty TNHH Tư vấn quản lý và đào tạo Lê Mạnh – Lập dự án tiền khả thi mở cửa hàng bán đồ chơi thông minh cho trẻ em.