Now showing items 1-1 of 1

    • Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương tại Công ty TNHH Hoàng Phát 

      Vũ, Việt Anh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2019)
      Chính sách, chế độ tiền lương là một trong những vấn đề trọng yếu liên quan mật thiết và có ảnh hưởng thường xuyên mang tính quyết định tới động thái kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. Đảng và nhà nước ta đã xác định ...