Now showing items 1-1 of 1

    • Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH in Thanh Hương 

      Hoàng Phú Long; Hoàng, Phú Long (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
      Ngoài phần mở đầu và kết luận, khóa luận tốt nghiệp gồm ba chương: Chương I: Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền trong các doanh nghiệp. Chương II: Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty ...