Now showing items 1-1 of 1

    • Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng hóa tại Công ty TNHH An Phúc Thịnh 

      Hà, Thị Thuận (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
      Đề tài nghiên cứu gồm các nội dung sau: Chương 1: Những vấn đề chung về công tác kế toán hàng hóa trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chương 2: Thực trạng công tác kế toán hàng hóa tại Công ty TNHH An Phúc Thịnh. Chương 3: Một ...