Now showing items 1-1 of 1

    • Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ Phần ALPHA 

      Đào Mạnh Hùng; Đào, Mạnh Hùng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
      Ngoài phần mở đầu và phần kết luận khoá luận gồm 3 chương: Chương 1: Lý luận chung về vốn bằng tiền và tổ chức kế toán vốn bằng tiền trong các doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty ...