Now showing items 1-1 of 1

    • Nghệ thuật thưởng trà Việt Nam và khả năng khai thác phát triển du lịch 

      Trần Thị Nguyệt; Trần, Thị Nguyệt (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
      Ý nghĩa đầu tiên của đề tài là nhằm cung cấp cho sinh viên ngành văn hóa du lịch một cái nhìn tương đối hệ thống và đầy đủ về nghệ thuật uống trà Việt Nam. Bên cạnh đó, đề tài góp phần khẳng định thế mạnh và vị trí của cây ...