Now showing items 1-1 of 1

    • Văn hóa ẩm thực bình dân Hải Phòng - khả năng khai thác phát triển du lịch 

      Trần Thị Bính; Trần, Thị Bính (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
      Ngoài mục lục và phần mở đầu bài nghiên cứu khoa học gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về văn hóa ẩm thực và văn hóa quà Hải Phòng. Chương át một số món quà đặc trưng của Hải Phòng. Chương 3: Sổ tay địa chỉ du lịch ẩm thực ...