Now showing items 1-1 of 1

    • Nghiên cứu phát triển du lịch huyện Chương Mỹ - Thành phố Hà Nội 

      Tô, Thị Huyền Trang (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
      Ngoài phần mở đầu và kết luận, khoá luận được bố cục thành 3 chương như sau: - Chương 1: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển du lịch. - Chương 2: Tiềm năng phát triển du lịch huyện Chương Mỹ. - Chương 3: ...