Now showing items 1-2 of 2

  • Một số giải pháp nhằm phát triển loại hình du lịch văn hóa ở Hải Phòng 

   Tô Thị Bình Nhung; Tô, Thị Bình Nhung (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Bước đầu luận giải những vấn đề về du lịch văn hóa nói chung, nghiên cứu tiềm năng và thực trạng phát triển loại hình du lịch văn hóa ở Hải Phòng. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm khai thác phát triển du lịch văn hóa ...
  • Một số giải pháp nhằm phát triển loại hình du lịch văn hóa ở Hải Phòng 

   Tô, Thị Bình Nhung (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và tài liệu tham khảo, nội dung đề tài gồm 3 chương: Chương 1: Lý luận về du lịch văn hóa và tiềm năng phát triển du lịch văn hóa ở Hải Phòng. Chương 2: Yêu cầu và thực trạng khai thác ...