Now showing items 1-16 of 16

  • Toán I 

   Bộ môn Cơ bản cơ sở (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Nhằm giúp sinh viên nắm được kiến thức cơ bản nhất về giải tích cổ điển như là sự liên tục, phép tính vi phân, tích phân của hàm một biến, chuỗi số, chuỗi hàm số và một số khái niệm về ma trận và định thức.
  • Dẫn luận ngôn ngữ 

   Bộ môn Cơ bản cơ sở (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, hệ thống các khái niệm, quan niệm, thuật ngữ, những nội dung cốt lõi liên quan đến ngôn ngữ. Giúp cho sinh viên có được cái nhìn hệ thống, bao quát về toàn bộ quá trình hình ...
  • Văn bản học 

   Bộ môn Cơ bản cơ sở (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Nội dung của môn học này gồm hai phần kiến thức có mối liên quan chặt chẽ với nhau. Phần 1 cung cấp những kiến thức khái quát về văn bản hành chính (khái niệm, chức năng, thể thức, phương pháp soạn thảo,) và giới thiệu các ...
  • Giải tích 

   Bộ môn Cơ bản cơ sở (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Nhằm giúp sinh viên nắm được kiến thức cơ bản nhất về giải tích cổ điển như là sự liên tục, phép tính vi phân, tích phân của hàm một biến và nhiều biến. Sinh viên biết cách giải các bài toán cơ bản nhất của giải tích cổ điển.
  • Đại số tuyến tính 

   Bộ môn Cơ bản cơ sở (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Sinh viên biết cách giải các bài toán cơ bản nhất của không gian véc tơ, ánh xạ tuyến tính. Thành thạo các phép toán trên ma trận, định thức và các cách giải hệ phương trình tuyến tính
  • Văn học dân gian 

   Bộ môn Cơ bản cơ sở (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về văn học dân gian Việt Nam. Giúp sinh viên hình thành được kỹ năng ban đầu về phương pháp học tập, nghiên cứu văn học dân gian, biết cách vận dụng vào tìm hiểu những giá trị ...
  • Tiếng Việt thực hành 

   Bộ môn Cơ bản cơ sở (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Phát triển các kỹ năng sử dụng tiếng Việt, chủ yếu là việc đọc và viết các tài liệu khoa học. Đây là 2 kỹ năng lời nói cần thiết nhất để sinh viên chiếm lĩnh các tri thức chuyên môn trong nhà trường.
  • Pháp luật đại cương 

   Bộ môn Cơ bản cơ sở (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Trang bị cho sinh viên kiến thức chung nhất về Nhà nước và pháp luật như nguồn gốc ra đời của Nhà nước và pháp luật, bản chất, vai trò, các kiểu và hình thức Nhà nước và pháp luật, đồng thời giới thiệu tổng quan về bộ máy ...
  • Toán II 

   Bộ môn Cơ bản cơ sở (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Trong phần này kiến thức bao gồm kiến thức về giải tích hàm nhiều biến như là đạo hàm riêng, vi phân toàn phần, cực tri,…, các phép tính tích phân như tích phân bội, tích phân đường , mặt, ngoài ra chương cuối là phương ...
  • Cơ lý thuyết 

   Bộ môn Cơ bản cơ sở (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về lực, hệ lực, sự cân bằng và chuyển động của các hệ cơ học, giúp cho sinh viên có thể giải được các bài toán tĩnh học, động học và động lực học.
  • Toán III 

   Bộ môn Cơ bản cơ sở (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Trong phần này kiến thức bao gồm cấu trúc đại số, không gian véc tơ, ánh xạ tuyến tính và vấn đề đưa phương trình bậc hai tổng quát về dạng chính tắc( Phân loại đường cong, mặt cong bậc hai tổng quát) nhằm mục đích giúp ...
  • Luật kinh tế 

   Bộ môn Cơ bản cơ sở (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Trang bị các kiến thức pháp lý cơ bản cho sinh viên về địa vị pháp lý của các loại hình doanh nghiệp hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, vấn đề thành lập, giải thể, phá sản doanh nghiệp, chế độ pháp lý đối với ...
  • Toán chuyên đề 

   Bộ môn Cơ bản cơ sở (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Giúp sinh viên nắm được bài toán quy hoạch tuyến tính, bài toán lập kế hoạch sản xuất, tìm xác suất của biến cố ngẫu nhiên và quy luật phân bố xác suất.
  • Cơ lý thuyết - Ngành kiến trúc 

   Bộ môn Cơ bản cơ sở (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Cơ học lý thuyết là khoa học nghiên cứu các quy luật về chuyển động cơ học của các vật thể trong không gian theo thời gian. Đây là một trong các môn học nền tảng được giảng dạy trong các trường đại học kỹ thuật. Đối với ...
  • Vật lý đại cương 

   Bộ môn Cơ bản cơ sở (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Môn học Vật lý đại cương được chia làm 3 học phần gọi là VL1, VL2, VL3 cung cấp tất cả những kiến thức đại cương về vật lý như: cơ học, nhiệt học, điện học, quang học, hạt nhân nguyên tử và một số vấn đề về vật liệu mới, ...
  • Lý thuyết xác suất thống kê 

   Bộ môn Cơ bản cơ sở (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Nội dung môn gồm: Biến cố ngẫu nhiên và xác suất của nó. Đại lượng ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất của nó. Giới thiệu cho sinh viên các bài toán cơ bản của thống kê và cách giải quyết các bài toán này như bài ...