Now showing items 1-1 of 1

    • Bài Tập Và Lời Giải Quang Học 

      Lim, Yung-Kuo (Giáo Dục Việt Nam, 2011)
      Cuốn sách "Bài tập và lời giải quang học" trình bày các bài tập và lời giải về quang hình học, quang học sóng của các trường đại học nổi tiếng Hoa Kỳ. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho những ai đang theo học các khối ...