Now showing items 1-1 of 1

    • Sổ tay Ubuntu Desktop 6.06.1 L TS 

      Vũ, Đỗ Quỳnh; Lê, Xuân Thảo; Vũ, Đỗ Quỳnh; Lê, Xuân Thảo (2006)
      Hướng dẫn được trình bày trong các chương: Chương 1: về Ubuntu