Now showing items 1-10 of 10

  • Nghiên cứu dao động tự do của dầm bằng phương pháp phần tử hữu hạn 

   Trần, Mạnh Sơn (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
   Đề tài nghiên cứu gồm các nội dung sau: Chương 1: Phân tích động lực học công trình. Chương 2: Phương pháp phần tử hữu hạn. Chương 3: Tính toán dao động của thanh lời giải bán giải tích và lời giải số.
  • Nghiên cứu ổn định của thanh bằng phương pháp phần tử hữu hạn 

   Vũ, Hoàng Hải (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
   Đề tài nghiên cứu gồm các nội dung sau: Chương 1: Tổng quan về lý thuyết ổn định công trình. Chương 2: Phương pháp nguyên lý cực trị Gauss. Chương 3: Tính toán ổn định uốn dọc của thanh bằng phương pháp phần tử hữu hạn.
  • Nghiên cứu ổn định ngoài giới hạn đàn hồi của bản chữ nhật 

   Nguyễn, Quang Khánh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
   Luận văn gồm 3 chương được trình bày theo cấu trúc như sau: Chương 1: Khái niệm và những phương trình cơ bản. Chương 2: Giải bài toán ổn định của bản ngoài giới hạn đàn hồi bằng phương pháp giải tích. Chương 3: Giải bài ...
  • Nghiên cứu ổn định đàn hồi của hệ thanh có tiết diện ngang thay đổi 

   Bùi, Văn Dũng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
   Sử dụng chuỗi nguyên để giải bài toán thanh thẳng đàn hồi có tiết diện ngang thay đổi chịu nén - uốn, do tác dụng của tải trọng tĩnh gây ra. Áp dụng phương pháp chuyển vị kiểm tra ổn định của khung phẳng với các phần tử ...
  • Nghiên cứu ổn định đàn hồi của thanh bằng phương pháp ma trận độ cứng động lực 

   Đặng, Hoàng Long (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
   Chương 1: Tổng quan. - Chương 2: Giải bài toán ổn định thanh bằng phương pháp ma trận độ cứng động lực. - Chương 3: Phân tích ổn định của kết cấu hệ thanh chịu lực không bảo toàn bằng phương pháp MTĐCĐL. - Kết luận chung.
  • Ổn định của công trình có xét đến yếu tố ngẫu nhiên 

   Nguyễn, Việt Hưng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
   Nhiệm vụ của luận văn, sau khi xét quan niệm về ổn định tổng thể, cách tính lực tới hạn, đã áp dụng tính kiểm tra một số ngôi nhà cao có chiều ngang hẹp điển hình ở Hà Nội (Các nhà ở tư nhân). Do các đặc trưng của nền đất ...
  • Ổn định của thanh thẳng chịu uốn dọc 

   Nguyễn, Thanh Tùng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
   Đề tài nghiên cứu gồm các nội dung sau: Trình bày tổng quan về lý thuyết ổn định công trình. Trình bày phương pháp nguyên lý cực trị Gauss. Áp dụng phương pháp nguyên lý cực trị Gauss để xây dựng giải bài toán ổn định đàn ...
  • Phương pháp phần tử hữu hạn tính khung có xét biến dạng trượt ngang chịu tác dụng của tải trọng tập trung 

   Lương, Đỗ Toàn (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
   Đề tài nghiên cứu gồm các nội dung sau: Chương 1: Các nguyên lý biến phân thường dùng trong cơ học công trình. Chương 2: Lý thuyết dầm có xét đến biến dạng trượt ngang. Chương 3: Phương pháp phần tử hữu hạn đối với khung ...
  • Phương pháp phần tử hữu hạn đối với bài toán dầm liên tục chịu tải trọng phân bố đều 

   Bùi, Văn Hưng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
   Đề tài nghiên cứu gồm các nội dung sau: Chương 1: Bài toán cơ học kết cấu và các phương pháp giải. Chương 2: Phương pháp phần tử hữu hạn đối với dầm chịu uốn. Chương 3: Phương pháp phần tử hữu hạn đối với dầm chịu uốn.
  • Tính toán dầm trên nền đàn hồi 

   Nguyễn, Đổng Chi (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
   Đề tài nghiên cứu gồm các nội dung sau: Tìm hiểu và giới thiệu các phương pháp chung nhất để xây dựng và giải bài toán cơ học kết cấu hiện nay. Trình bày các định nghĩa cơ bản của phép tính biến phân và phương trình EuLer ...