Now showing items 1-1 of 1

    • Tính toán khung phẳng chịu uốn theo phương pháp phần tử hữu hạn 

      Phạm, Văn Sơn (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
      Đề tài nghiên cứu gồm các nội dung sau: Chương 1: Các phương pháp xây dựng và giải bài toán cơ học kết cấu. Chương 2: Phương pháp phần tử hữu hạn. Chương 3: Tính toán khung phẳng chịu uốn theo phương pháp phần tử hữu hạn.