Now showing items 1-1 of 1

    • Tính toán kết cấu bằng phương pháp so sánh 

      Nguyễn, Trác Ninh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
      Đề tài nghiên cứu gồm các nội dung sau: Chương 1: Các phương pháp xây dựng và các phương pháp giải bài toán cơ học kết cấu. Chương 2: Phương pháp nguyên lý cực trị Gauss. Chương 3: Phương pháp so sánh đối với các bài toán ...