Now showing items 1-1 of 1

    • Phim trường cổ trang - Uông Bí - Quảng Ninh 

      Nguyễn, Thu Hà (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
      Địa điểm xây dựng khu phim trường cổ trang thuộc địa bàn của xã Thượng Yên Công, nằm dưới chân núi Yên Tử.Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử gồm 3 khu di tích: Khu Di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử (TP Uông Bí, Quảng Ninh).