Now showing items 1-1 of 1

    • Khách sạn Nam Định – Thành Phố Nam Định 

      Phạm, Thái Huy (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
      Nội dung của đồ án gồm 3 phần: Phần 1: Kiến trúc công trình. Phần 2: Kết cấu công trình. Phần 3: Công nghệ và tổ chức xây dựng.