Now showing items 1-1 of 1

    • Quy hoạch chi tiết 1/500 khu nghỉ dưỡng bản Hồng Lứu tỉnh Điện Biên 

      Nguyễn, Thị Thu Huyền (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
      Mục tiêu của đề tài là cụ thể hoá đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố. Quy hoạch chung Thành phố Điện Biên Phủ dược phê duyệt theo NĐ 1733 QĐ-UBND ngày 05 tháng 08 năm 2011 về việc QHC xây dựng thành phố Điện Biên ...