Now showing items 1-1 of 1

    • Giảng đường đại học - Trường đại học Huế 

      Nguyễn, Hữu Quang (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
      Đất nước ta đang thời kỳ đổi mới, đã và đang ngày càng phát triển mạnh mẽ về mọi mặt để lớn mạnh, để sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Do đó việc đào tạo đội ngũ chất xám là điều cần thiết để phục cho đất nước sau ...