Now showing items 1-2 of 2

  • Giảng đường trường Đại học Thương mại Hà Nội 

   Lê, Viết Linh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Giảng đường trường Đại học Thương mại Hà Nội nằm ở quận Cầu Giấy. Công trình xây dựng nhằm phục vụ nơi giảng dạy và học tập cho giảng viên và sinh viên.
  • Giảng đường trường Đại học Thương mại Hà Nội 

   Lê, Viết Linh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Giảng đường trường Đại học Thương mại Hà Nội nằm ở quận Cầu Giấy. Công trình xây dựng nhằm phục vụ nơi giảng dạy và học tập cho giảng viên và sinh viên.