Now showing items 1-1 of 1

    • Trung tâm văn hóa Thanh niên Bắc Sông Cấm 

      Phạm, Quang Duy (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
      Mục tiêu của đề tài: Tạo khả năng giao tiếp con người với con người trong khu đô thị Bắc sông Cấm. Tạo khả năng giao tiếp con người với văn hoá nghệ thuật của Hải Phòng. Cải tạo các công trình đã xây dựng và xây dựng mới ...