Now showing items 1-1 of 1

    • Bệnh viện đa khoa huyện An Dương 

      Nguyễn, Văn Hùng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
      Nhà đa khoa là công trình trọng điểm của dự án, đồng thời là một chiến lược phát triển của bệnh viện. Quy mô công trình gồm 6 tầng và tum thang. Nhà đa khoa là một điểm nhấn, làm hiện đại phong phú thêm bộ mặt của bệnh ...