Now showing items 1-2 of 2

  • Thiết kế cầu qua sông Lạch Tray - Hải Phòng 

   Trần, Bình Sơn (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Cầu A là cầu bắc qua sông Lạch Tray lối liền hai quận C và D thuộc trực thành phố Hải Phòng. Đây là tuyến đường huyết mạch giữa hai quận C và D, nằm trong quy hoạch phát triển kinh tế của Thành phố Hải Phòng.
  • Thiết kế cầu qua sông Lạch Tray - Hải Phòng 

   Trần, Bình Sơn (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Cầu A là cầu bắc qua sông Lạch Tray lối liền hai quận C và D thuộc trực thành phố Hải Phòng. Đây là tuyến đường huyết mạch giữa hai quận C và D, nằm trong quy hoạch phát triển kinh tế của Thành phố Hải Phòng. Hiện tại, các ...