Now showing items 1-2 of 2

  • Thiết kế cầu qua sông Thao - Phú Thọ 

   Trần, Bá Du (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Sông Thao là một trong những con sông lớn trong hệ thống sông ngòi của miền Bắc nói chung và tỉnh Phú Thọ nói riêng. Có quan hệ rất nhiều đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của vùng này. Vì vây, việc xây dựng cầu bắc qua ...
  • Thiết kế cầu qua sông Thao - Phú Thọ 

   Trần, Bá Du (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Sông Thao là một trong những con sông lớn trong hệ thống sông ngòi của miền Bắc nói chung và tỉnh Phú Thọ nói riêng. Có quan hệ rất nhiều đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của vùng này. Vì vây, việc xây dựng cầu bắc qua ...