Now showing items 1-1 of 1

    • Thiết kế cầu qua sông Mã - Thanh Hóa 

      Quách, Văn Long (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
      Cầu A là cầu bắc qua sông Mã lối liền hai huyện C và D thuộc tỉnh Thanh Hoá nằm trên tỉnh lộ X. Đây là tuyến đường huyết mạch giữa hai huyện C và D, nằm trong quy hoạch phát triển kinh tế của tỉnh thanh hoá.