Now showing items 1-1 of 1

    • Trụ sở giao dịch Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam 

      Phạm, Văn Tuyên (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
      Trụ sở giao dịch là công trình được xây dựng để đáp ứng nhu cầu về nơi làm việc cho một cơ quan nhà nước với một khối lượng công việc và đội ngũ cán bộ công nhân viên lớn.