Now showing items 1-1 of 1

    • Trung tâm đào tạo xuất khẩu lao động vùng Duyên hải Bắc bộ 

      Phạm, Văn Sỹ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
      Trung tâm đào tạo xuất khẩu lao động vùng Duyên hải Bắc Bộ Là trung tâm đào tạo, dạy nghề cho lực lượng lao động xuất khẩu ra nước ngoài và là 1 trong những trung tâm có chức năng tương tự tại vùng Duyên hải Bắc Bộ.