Now showing items 1-2 of 2

  • Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M3 - N3 tỉnh Hà Giang 

   Phí, Văn Nguyên (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Tuyến đường M3-N3 mở ra sẽ rút ngắn khoảng cách đi lại giữa các khu vực kinh tế trọng điểm trong vùng và tuyến đường sẽ đi qua các khu du lịch các mỏ khai thác khoáng sản và kết nối thuận lợi với các tuyến đường giao thông ...
  • Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M3 - N3 tỉnh Hà Giang 

   Phí, Văn Nguyên (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Tuyến đường M3-N3 mở ra sẽ rút ngắn khoảng cách đi lại giữa các khu vực kinh tế trọng điểm trong vùng và tuyến đường sẽ đi qua các khu du lịch các mỏ khai thác khoáng sản và kết nối thuận lợi với các tuyến đường giao thông ...