Now showing items 1-1 of 1

    • Lập hồ sơ quản lý xây dựng khu đô thị mới thị trấn Đông Hưng-Thái Bình 

      Nguyễn, Hải Sơn; Nguyễn Châu Loan (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
      Quy hoạch làm cơ sở cho các dự án xây dựng một trung tâm hành chính mới của Quận phục vụ các hoạt động quản lý nhà nước và các hoạt động văn hóa kinh tế, xã hội khác trên địa bàn. Quy hoạch cụ thể hoá đồ án quy hoạch chung ...