Now showing items 1-2 of 2

  • Tòa nhà lưu trữ thông tin tỉnh Quảng Ninh 

   Ngô, Quang Nam (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Đây là công trình có chức năng là nơi tiếp nhận, lưu trữ, phục hồi tài liệu với chiều cao là 9 tầng với diện sàn tầng 867m2. Phần diện tích tầng 1 có thể bố trí được văn phòng dao dịch các phòng ban, quản lý, tiếp nhận.
  • Tòa nhà lưu trữ thông tin tỉnh Quảng Ninh 

   Ngô, Quang Nam (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Đây là công trình có chức năng là nơi tiếp nhận, lưu trữ, phục hồi tài liệu với chiều cao là 9 tầng với diện sàn tầng 867m2. Phần diện tích tầng 1 có thể bố trí được văn phòng dao dịch các phòng ban, quản lý, tiếp nhận, ...