Now showing items 1-1 of 1

    • Bảo tàng Hàng hải Việt Nam 

      Lưu, Trung Kiên (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018)
      Bảo tàng Hàng hải Vệt Nam là nơi trưng bày, nghiên cứu và lưu trữ những bộ sưu tập, di tích lịch sử, văn hóa, thương mại và các cuộc đấu tranh trên vùng biển Việt Nam. Ngoài việc theo dõi lịch sử cổ đại của sự phát triển ...