Now showing items 1-1 of 1

    • Khách sạn Đồ Sơn Hải Phòng 

      Lê, Hữu Nghĩa (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
      Khách sạn có hình thức kiến trúc nhẹ nhàng, đa dạng, tôn trọng cảnh quan tự nhiên xung quanh. Công trình luôn có xu hướng gắn chặt với địa hình tự nhiên, phù hợp với khí hậu để đạt được sự hòa nhập với thiên nhiên.