Now showing items 1-1 of 1

    • Lập hồ sơ quản lý quy hoạch khu du lịch khu II - Đồ sơn - Hải Phòng 

      Vũ, Thị Minh Phượng; Kim Xuân Tập (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
      Dự án khi được đưa vào thực thi sẽ tạo động lực cho sự phát triển của Khu du lịch Đồ Sơn trong tương lai. Tạo ra cơ sở hạ tầng tương đối đồng bộ và hoàn chỉnh đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của sự phát triển và đời sống của người dân.