Now showing items 1-1 of 1

    • Cục lưu trữ quốc gia Hà Nội 

      Hoàng, Thành Long (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
      Đây là công trình có chức năng là nơi tiếp nhận, lưu trữ, phục hồi tài liệu với chiều cao là 9 tầng với diện sàn tầng 688m2. Phần diện tích tầng 1 có thể bố trí được văn phòng giao dịch các phòng ban, quản lý,tiếp nhận.