Now showing items 1-1 of 1

    • Tổ chức kiến trúc cảnh quan bờ sông Tam Bạc 

      Dương, Đức Quốc (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
      Hiện nay tình trạng đô thị hoá diễn ra mạnh mẽ, dọc các tuyến phố hai bên sông như các tuyến phố Quang Trung – Tam Bạc, Thế Lữ – Lý Thường Kiệt với tình trạng đầu tư xây dựng thiếu đồng bộ, hoạt động sản xuất kinh doanh ...