Now showing items 1-1 of 1

    • Bảo tàng nghệ thuật Thái Bình 

      Chu, Văn Quyết (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
      Khi đời sống xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu và trình độ thưởng thức thẩm mỹ của người dân càng được nâng cao. Trong khi đó tại Thái Bình và các khu vực lân cận lại chưa có bảo tàng nghệ thuật nào.