Now showing items 1-1 of 1

    • Bảo tàng thiên nhiên đặc hữu Cát Bà 

      Bùi, Thanh Tam (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
      Bảo tàng về thiên nhiên trong tổng quan cảnh quan thiên nhiên, lịch sử ở Cát Bà là cần thiết và thiết thực cả về văn hóa kinh tế và môi trường.