Now showing items 1-1 of 1

    • Trung tâm nghiên cứu, bảo tồn và nhân giống thủy sản Hải Phòng 

      Đặng, Kim Thu (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018)
      Tổng diện tích dự án với trên 11ha bao gồm phần công trình bảo tồn, nghiên cứu nhân giống thủy sản, khu phục vụ khách du lịch và khu vực chăm nuôi giống thủy sản các loại. Với chức năng chính là bảo tồn và nhân giống các ...