Now showing items 1-1 of 1

    • Nhà làm việc Công ty LG Display Hải Phòng 

      Đào, Trọng Phương (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2019)
      Nhà làm việc công ty LG Display Hải Phòng được xây dựng ở huyện An Dương thành phố Hải Phòng. Nhà làm việc công ty LG Display Hải Phòng gồm 9 tầng (1 tầng trệt, 7 tầng làm việc giao dịch và 1 tầng mái). Tòa nhà 9 tầng với ...