Now showing items 1-1 of 1

    • Xây dựng văn hóa công sở tại UBND quận Đồ Sơn, Hải Phòng 

      Nguyễn, Đức Anh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
      Tìm hiểu khái niệm, nội dung của văn hóa công sở và những yếu tố tác động đến văn hóa công sở. Thực trạng văn hóa công sở tại UBND quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Đề xuất một số biện pháp xấy dựng văn hóa công sở tại ...