Now showing items 1-1 of 1

    • Phát triển thị trường sơn của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng 

      Mai, Trọng Thiềng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
      Đề tài nghiên cứu gồm các nội dung sau: Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển thị trường tiêu thụ của các doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng thị trường tiêu thụ sơn của Công ty cổ phần sơn Hải Phòng. Chương 3: Một số biện ...