Now showing items 1-1 of 1

    • Thu hút khách du lịch quốc tế: Nghiên cứu cho trường hợp của Việt Nam 

      Vũ, Thị Thanh Hiền (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
      Nêu khái quát hệ thống lý luận về khách du lịch quốc tế và vấn đề thu hút khách du lịch quốc tế. Phân tích thực trạng thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Xác định những nhân tố tác động đến thu hút khách du lịch ...